Tělocvičná jednota Sokol Střelice

NOC SOKOLOVEN

Letos podruhé jsme Sokol Střelice přihlásily do celostátní akce NOC SOKOLOVEN, která se konala 19. 6. 2020. Nikdo do poslední chvíle nevěděl, zda se tato událost bude moci uskutečnit. Naštěstí, díky postupnému uvolňování opatření, bylo možné toto odpoledne pro děti zorganizovat.  Páteční obloha byla zatažená a my mohli pouze tipovat, zda pršet bude či ne, a tak týmová hra, která měla probíhat v lese, byla přesunuta na hřiště za sokolovnu.  Celkem bylo 9 týmů a nejkreativnější názvy byli např. Stříbrná rybka nebo Marshmallouni.Po úspěšném vyluštění hádanek, každý tým dostal indicie, z kterých musel poskládat výherní slovo.  Nakonec se všechny týmy úspěšně dopracovaly k  tajemnému slovu a mohly se začít opékat špekáčky.  Jakmile všichni dojedli, začala soutěž bingo o Sokolské tričko, létající talíř, míčky, Sokolské pohádky a hromadu cen v podobě sladkostí.  Pro zpestření byla pro děti natažena slackline, kde si mohli vyzkoušet balancování na laně. I přes zakaboněnou oblohu a chvilkovým mrholením jsme si odpoledne všichni užily a můžeme se těšit na další Sokolskou akci SOKOL V POHYBU, která se uskuteční 26. 9. 2020 v prostorách sokolovny a bude určena pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet vše, co v Sokole děláme.

Obnovení cvičení v sokolovně od 25. května 2020.

Ve vnitřních prostorách je povinnost mít od věku 2 let zakrytá ústa a nos – v tělocvičně se cvičí bez roušky.
Dodržujte rozestupy 2 m.
Dbejte na dodržování zvýšených hygienických opatření.
Zdržujte se v šatnách jen po nezbytně nutnou dobu.
Platí zákaz vstupu cizích osob do budovy.
Při cvičení jsou přítomni pouze cvičenci a vedení tohoto družstva.

Na cvičení přicházejte jen zdraví.

Po skončení cvičení se nezdržujte v tělocvičně.
Vedoucí družstev jsou odpovědní za dezinfekci pomůcek, větrání atd.

Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost.

Výbor TJ

Nouzový stav v ČR

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení

NOUZOVÉHO STAVU

budou prostory sokolovny uzavřeny

pro konání všech sportovních a kulturních akcí

od 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice

doporučuje všem složkám jednoty

přerušení veškeré sportovní činnosti provozované 

v prostorách sokolovny po dobu trvání

vyhlášeného nouzového stavu.

 

Josef Tichý

za T.J. Sokol Střelice

Konání valné hromady

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice se sídlem Ant. Smutného 490, Střelice, 664 47, IČ:   41539401

svolává

VALNOU HROMADU

na středu 11. března 2020 od 19.30 hodin

v salonku restaurace Sokolovna.

Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení.
 3. Kontrola usnesení z poslední valné hromady.
 4. Zpráva o činnosti za rok 2019 a zpráva o členské základně.
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2019.
 6. Zpráva kontrolní komise.
 7. Zprávy o činnosti oddílů a odboru všestrannosti.
 8. Návrh plánu činnosti na rok 2020.
 9. Rozprava k návrhům a předneseným zprávám.
 10. Zpráva mandátové komise, zda je Valná hromada usnášeníschopná.
 11. Návrh usnesení z valné hromady a jeho schválení.
 12. Závěr valné hromady.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. 7.6.2 stanov bude zahájena v 19.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 21. února 2020

Za výbor T. J. Sokol Střelice

Josef Tichý

Každoroční první sokolská akce.

     Prvního ledna 2020 se uskutečnil již 37 ročník novoročního „Výplazu na Šibeník“. Tentokrát účastníkům přálo příznivé slunečné počasí se zmrzlým terénem. Společnou vycházku do přírody s opékáním špekáčků, absolvovalo celkem 48 osob a 8 psů. Všichni zúčastnění přejí střelickým spoluobčanům hodně zdraví a štěstí v roce 2020 a zároveň zvou další zájemce na příští „Výplaz“ v roce 2021.

Oddíl všestrannosti TJ Sokola Střelice, J.P.

  

Foto: Tomáš Svoboda www.svobodatom.cz

Sokolská všestrannost – žákyně

V letošním roce nás čekají celkem tři soutěže sokolské všestrannosti sokolské župy Jana Máchala ve třech sportovních odvětvích.  Jako první jsme 12. Ledna 2020 absolvovali přebor v plavání, který se konal v plaveckém bazénu na Halasově náměstí  v Brně.  Celkem Střelický Sokol reprezentovaly  3 děti v kategorii I.(7-9 let) a 7 dětí v kategorii II. (10-11 let). Nejúspěšnější plavkyní v mladší kategorii se stala Viktorie Bursová, která obsadila 6. místo s časem 31,44 na délce bazénu 25 m. Stela Bartoňová skončila na 11. místě a Kateřina Halouzková na 13. místě. Ve starší kategorii nás reprezentovala Amálie Krejčí , Adéla Netíková , Natálie Halouzková , Mariana Balzerová  a Michaela Ruschková. Naším jediným mužským zástupcem byl Matyáš Krejčí, který skončil ve své kategorii na krásném 8. Místě. Kromě snahy a vypětí všech sil v závodu, jsme si užili i spousty legrace při společném blbnutí v bazénu.  Nyní se začínáme připravovat na druhý přebor sokolské všestrannosti, který nás čeká v dubnu, kdy budeme soutěžit ve sportovní gymnastice a šplhu.

Děkuji všem dětem za úsilí a rodičům za podporu.