Tělocvičná jednota Sokol Střelice

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice  svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na středu 20. března 2019 od 19.30 hodin

v salonku restaurace sokolovna.

Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení.
 3. Volba volební komise, návrhové a mandátové komise.
 4. Kontrola usnesení z poslední valné hromady.
 5. Zpráva o činnosti za rok 2018 a zpráva o členské základně.
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2018.
 7. Zpráva kontrolní komise.
 8. Zprávy o činnosti oddílů a odboru všestrannosti.
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2019.
 10. Volby funkcionářů nového výboru T.J. (starosta, jednatel, matrikář/archivář, náčelník, náčelnice).
 11. Volba předsedy a dvou členů kontrolní komise.
 12. Volba delegátů a vyslanců na župní valnou hromadu.
 13. Rozprava k návrhům a předneseným zprávám.
 14. Zpráva mandátové komise zda je Valná hromada usnášeníschopná.
 15. Návrh usnesení z valné hromady a jeho schválení.
 16. Závěr valné hromady.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. 7.6.2 stanov bude zahájena v 19.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 3. března 2019

Za výbor T. J. Sokol Střelice

Josef Tichý

Novoroční výplaz na Šibeník

     První letošní akcí Sokola Střelice byl 36. Novoroční výplaz na Šibeník. Ani lehké mrholení prvního lednového dne neodradilo patnáct osob s pěti psy od výstupu na nejvyšší kótu v okolí naší obce. Po tradičním opékání uzenin a hromadném fotografování, jsme slavnostně připili všem našim spoluobčanům na zdraví a štěstí v roce 2019.

Za TJ Sokol Střelice Jiří Pracný

SENIORSKÉ HRY

Senioři a seniorky TJ Sokol Střelice se zúčastnili  sportovní akce pořádané sokolskou župou Jana Máchala

SENIORSKÉ HRY – 22.11.2018 v Ořechově. Program byl opět zajímavý  – turnaj v bowlingu, stolní tenis , cvičení zaměřené k posílení pohybového aparátu, léčba smíchem, drobné hry a kvízy.

Setkali jsme se opět s nadšenými sokoly z našeho blízkého okolí a naše radost z pohybu nás stále baví a naplňuje.

Hana Gregrová

cvičitelka seniorů TJ Sokol Střelice

AKADEMIE TJ SOKOL STŘELICE 10. listopadu 2018

    Tělocvičná jednota Sokol Střelice uspořádala ke 110. výročí založení Sokola Střelice slavnostní akademii.

    Program byl zahájen nástupem Sokolů v historických krojích. Po hymně České republiky, slavnostním projevu starosty bratra Josefa Tichého, dekorovala starostka župy Jana Máchala sestra Ludmila Ryšavá, náš prapor stužkou k výročí založení Sokola. Následně předal bratr Tichý PAMĚTNÍ LIST účastníkům XVI. všesokolského sletu.

    Program dále pokračoval vystoupením cvičenců všestrannosti všech věkových kategorií. Zacvičili si rodiče s dětmi, předškolní děti, mladší a starší žákyně. Znovu jsme si připomněli sletové skladby CIRKUS, BORCI, CESTA A VĚRNÁ GARDA. Na akademii cvičili také sokolové a sokolky z Nových Bránic, Tetčic a Brna I.

    Akademie se konala v duchu radosti, pohody a naději, že TJ Sokol bude i v dalších letech stále aktivní s programem pro další generace.

Po akademii následovala volná zábava, při které jsme si zavzpomínali na minulé akademie, veřejná vystoupení a všesokolské slety.

    Děkujeme sestrám sokolkám, panu Petru Galkovi a také všem, kteří svou nezištnou pomocí a finančním příspěvkem, přispěli ke zdárnému průběhu naší slavnostní akademie.

Hana Gregrová

cvičitelka skladby „Věrná garda“

XVI.všesokolský slet v Praze 5.7-6.7.2018.

Než začne moje povídání s fotografiemi o XVI.všesokolském sletu, chtěla bych především poděkovat výboru TJ Sokol Střelice, který svým pochopením,přístupem a finančním příspěvkem, všem cvičitelům a cvičencům velmi pomohl při přípravě a účasti na sletu – moc děkujeme. Děkujeme také za finanční podporu obci Střelice a za sponzorský dar panu Galkovi.

Cvičební rok 2017-2018 v odboru všestrannosti byl ve znamení příprav na XVI. všesokolský slet. Nacvičovali jsme skladby CIRKUS, CESTA, SPOLU,BORCI a PRINCEZNA REPUBLIKA.Mimo pravidelný nácvik během roku v naší sokolovně, jsme byli několikrát na secvičných větších celků v brně nebo okolních obcích.

Před sletem v Praze jsme se zúčastnili veřejných cvičení v Židlochovicích, Nových a Moravských Bránicích, krajských sletů v Třebíči, Vyškově, Ostravě, Brně a Uherském Brodu.

Na slet do Prahy nás odjelo 36 a vystoupili jsme ve čtyřech sletových skladbách. Byli jsme převážně ubytovaní v ZŠ V Rybníčkách, Praha Strašnice. S ubytováním ve třídách na vlastních karimatkách jsme byli spokojeni, stejně tak se stravováním ve školní jídelně.

V neděli 1.7,2018 se konal sletový průvod Prahou za účasti zahraničních sokolstva z Evropy a zámoří. Odpoledne v Chrámu sv.Víta celebroval pro účastníky sletu mši sv. kardinál Dominik Duka.

Začátkem týdne nás čekaly hodiny secvičování v Eden Aréně ,ale také řada možností sportovních a kulturních akcí např, pódiová vystoupení na nádvoří Tyršova Domu, Staroměstském a Malostranském náměstí. Navštívili jsme také Novou scénu Národního divadla, komentovanou prohlídku Národního divadla, Břevnovský klášter, výstavu „Ni zisk, ni slávu“. V O2 Areně 3.července byl pro cvičence uspořádán sportovní program Sokol Gala

Ve čtvrtek 5.července ve večerních hodinách a 6.července odpoledne, za bouřlivého potlesku diváků na tribunách, jsme vystoupili ve sletových skladbách. Všichni jsme si odnesli nezapomenutelné zážitky plné radosti ze cvičení a atmosféry upřímného přátelství, které nás po celý slet provázelo.

Těšíme se na příští sokolská setkání a nadšení při dalších sokolských vystoupení.

Hana Gregrová, cvičitelka TJ Sokol Střelice

Odkaz na fotogalerii http://www.sokolstrelice.cz/xvi-vsesokolsky-slet/ 

Prodej fotoknihy k výročí Sokola ve Střelicích

K výročí 110 let založení Sokola ve Střelicích
vydala tělocvičná jednota fotoknihu, která mapuje průřez její historií.

STŘELICKÝ SOKOL 1908-2018
STŘÍPKY Z ARCHIVU

Tato kniha je k dispozici nejenom členům Sokola, ale také široké veřejnosti.
V případně zájmu o nahlédnutí nebo o její zakoupení se můžete obrátit na členy výboru TJ,
nebo nás kontaktujte na mailovou adresu sokolstrelice@centrum.cz.