OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice
se sídlem Ant. Smutného 490, Střelice, 664 47,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 12. března 2014 od 18.30 hodin v jednací místnosti sokolovny.

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení.
2. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jeho schválení.
3. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů
5. Zprávou o činnosti T.J.
6. Zpráva o hospodaření T.J.
7. Seznámení s variantami finančního a investičního plánu na rok 2014.
8. Schválení finančního a investičního plánu na rok 2014.
9. Závěr.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. IV A odst.1 stanov bude zahájena v 18.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 26. února 2014

Za výbor T.J. Sokol Střelice
Josef Tichý