OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice  svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na středu 20. března 2019 od 19.30 hodin

v salonku restaurace sokolovna.

Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení.
 3. Volba volební komise, návrhové a mandátové komise.
 4. Kontrola usnesení z poslední valné hromady.
 5. Zpráva o činnosti za rok 2018 a zpráva o členské základně.
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2018.
 7. Zpráva kontrolní komise.
 8. Zprávy o činnosti oddílů a odboru všestrannosti.
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2019.
 10. Volby funkcionářů nového výboru T.J. (starosta, jednatel, matrikář/archivář, náčelník, náčelnice).
 11. Volba předsedy a dvou členů kontrolní komise.
 12. Volba delegátů a vyslanců na župní valnou hromadu.
 13. Rozprava k návrhům a předneseným zprávám.
 14. Zpráva mandátové komise zda je Valná hromada usnášeníschopná.
 15. Návrh usnesení z valné hromady a jeho schválení.
 16. Závěr valné hromady.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. 7.6.2 stanov bude zahájena v 19.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 3. března 2019

Za výbor T. J. Sokol Střelice

Josef Tichý