OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice

se sídlem Ant. Smutného 490, Střelice, 664 47

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 21. března 2018 od 19.30 hodin v jednací místnosti sokolovny.

 

Program jednání Valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení s programem Valné hromady a jeho schválení.
 3. Volba návrhové komise a mandátové komise
 4. Kontrola usnesení z Valné hromady konané dne 8. 3. 2017.
 5. Zpráva o činnosti za rok 2017 a zpráva o členské základně.
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2017.
 7. Zpráva kontrolní komise.
 8. Zprávy o činnosti oddílů a odboru všestrannosti.
 9. Návrh plánu činnosti na rok 2018.
 10. Návrh rozpočtu na rok 2018.
 11. Rozprava k návrhům a předneseným zprávám.
 12. Zpráva mandátové komise zda je Valná hromada usnášeníschopná.
 13. Návrh usnesení z Valné hromady a jeho schválení.
 14. Závěr Valné hromady.

 

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. 7.6.2 stanov bude zahájena v 19.15 hod. v místě konání Valné hromady.

 

Ve Střelicích dne 21. února 2018

 

Za výbor T. J. Sokol Střelice