Konání valné hromady

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Střelice se sídlem Ant. Smutného 490, Střelice, 664 47, IČ:   41539401

svolává

VALNOU HROMADU

na středu 11. března 2020 od 19.30 hodin

v salonku restaurace Sokolovna.

Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení.
 2. Seznámení s programem valné hromady a jeho schválení.
 3. Kontrola usnesení z poslední valné hromady.
 4. Zpráva o činnosti za rok 2019 a zpráva o členské základně.
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2019.
 6. Zpráva kontrolní komise.
 7. Zprávy o činnosti oddílů a odboru všestrannosti.
 8. Návrh plánu činnosti na rok 2020.
 9. Rozprava k návrhům a předneseným zprávám.
 10. Zpráva mandátové komise, zda je Valná hromada usnášeníschopná.
 11. Návrh usnesení z valné hromady a jeho schválení.
 12. Závěr valné hromady.

Registrace delegátů jednotlivých oddílů dle čl. 7.6.2 stanov bude zahájena v 19.15 hod. v místě konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 21. února 2020

Za výbor T. J. Sokol Střelice

Josef Tichý